Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Vice Ministru da Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis informa rezultado analiza todan ekonomia husi moras la hada’et, ne’ebe halao husi ministerio da saúde ho apoia husi Organizasaun Mundial Saúde (OMS) iha tinan 2020, hatudu katak 45% mortalidade iha rai laran kauza husi moras kronika lahada’et hanesan stroke ou derrame serebal, ataka kardiaku no seluk tan.

Vice Ministru da Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis informa rezultado analiza todan ekonomia husi moras la hada’et, ne’ebe halao husi ministerio da saúde ho apoia husi Organizasaun Mundial Saúde (OMS) iha tinan 2020, hatudu katak 45% mortalidade iha rai laran kauza husi moras kronika lahada’et.

Nia dehan sidadaun sira ne’e 75% maka mate ho idade produtivu entre tinan 30 to’o 59, ne’e problema nasional ne’ebe seriu atu tau atensaun hodi redus fator risku sira hanesan redus taxa uza tabaku, konsumu alcohol, promove dieta saudavel no atividade fisiku sira iha komunidade.

“Asasun ne’ebe ministerio da saúde halo atu redus prevalensia maka asegura implementasaun dekretu lei No 14/2016 regime kontrolu tabaku, tanba ne’e husu liña ministeriais sira ativu liu tan implementa lei ne’e.”

“Ministerio da saúde kontinua promove stilu moris saudavel, liu husi asaun promosaun no edukasaun saúde. Prepara fasilidade atu fo atendimentu ba ema sira ne’ebe hakarak para fuma, liu husi estabelese sentru hapara fuma ne’ebe sei hahu funsiona iha tinan ne’e, no hamutuk ho miniterio edukasaun haforsa edukasaun ba estudante sira ho kurikulum prevensaun moras la hada’et,” nia hateten hafoin partisipa iha workshop loron mundial la fuma ho tema kompromente atu husik, iha hotel Novu Turismo, Dili.

Nia hateten dalan atu prevene mortalidade premature maka prevensaun, tanba ne’e entidade hotu ne’ebe toma responsabilidade atu implementa lei ne’e tenke seriu hodi bele redus faktor risku sira.

Tuir dadus peskiza fator risku ba moras lahada’et iha tinan 2014, hatudu 70% populasaun adulto uza tabaku ou fuma tabaku. No peskiza global tabaku ba joven sira iha tinan 2019, hatudu 30% foinsa’e idade tinan 13-15 hahu fuma tabaku ativu.

Entretantu, Jestor Aliansa Nasional Kontrolu Tabaku (ANKT), Sancho Belito Fernandes hateten implementasaun dekretu lei no 14/2016 regime kontrolu tabaku seidauk lori mudansa signifikativu ba servisu kontrolu tabaku iha rai laran tanba taxa fumador ho idade foinsa’e sei a’as no sidadaun barak mate ho idade ki’ik.

“Lei ne’e implementa tinan lima ona, maibe to’o agora seidauk estabelese konseilho nasional kontrolu tabaku. No konsekuensia maka laiha servisu ne’ebe integradu ba kontrolu tabaku nian,” nia hateten.

Nia dehan lei ne’e forte tebes, maibe presiza iha instituisaun ida atu kordena servisu sira hodi reforsa implementasaun lei tanba uza tabaku hanesan fator risku, ne’ebe hamosu moras lahada’et kronika sira.

Iha parte seluk, Reprezentante OMS Iha Timor-Leste, Dr Arvind Mathur hateten moras lahada’et hanesan kankru, atak kardiaku, infesaun pulmaun, diabetes oho ema ida durante kuartu segundu iha mundu, maibe moras sira ne’e mos bele prevene.

Nia dehan Timor-Leste nasaun ne’ebe taxa fumador ativu a’as iha mundu tantu adulto no foinsa’e. No taxa fumador pasivu ou sira ne’ebe horon sigaru suar a’as iha mundu tanba ema nain 9 husi nain 10 maka horon sigaru suar iha fatin uma no fatin publiku sira.

“Hau koalia ho kolega ida, nia konfesa hau hakarak para fuma, maibe hau lahatene oinsa atu para, ne’e dezafiu ida tanba ne’e ami no ministerio da saúde iha inisiativa estabelese sentru suporta fumador sira para fuma,” nia hateten.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04