Presidente Autoridade Munisipiu Ermera, José Martinho dos Santos Soares hateten kazu konfirmadu positivu Covid-19 ne’ebe detetadu iha munisipio Ermera hamutuk ona nain 34, maibe nain 15 deit maka tama iha izolamentu iha estadiu Gleno, no seluk lakon kontaktu.

Presidente Autoridade Munisipiu Ermera, José Martinho dos Santos Soares hateten kazu konfirmadu positivu Covid-19 ne’ebe detetadu iha munisipio Ermera hamutuk ona nain 34.

Nia salienta situasaun ida ne’e sira informa no ba nasional atu hola desizaun tanba grave. No governu liu husi konselho ministrus iha loron 14 fulan Abril, deside ona hahu loron 15 fulan Abril oras 00h00 aplika serka sanitaria iha teritorio munisipio Ermera to’o loron 2 fulan Maio.

“Iha izolamentu estadiu Gleno ne’e seidauk to’o, foin maka nain 15. Restu ne’e sira iha hela ida-ida nia fatin, balun ami lakon kontaktu, no balun ekipa to’o iha fatin sira laiha iha sira halai tiha ba suku seluk hanesan iha postu Fatubesi ba tiha Asulau no Sare, entaun ekipa lakonsege evakua sira,” nia hateten via telefone.

Nia dehan esforsu ne’ebe autoridade no ekipa konjunta halo maka orienta autoridade lokal sira atu identifika sidadaun sira ne’ebe konfirmadu positivu submete ba sentru izolamentu atu porfesional saúde sira bele halo observasaun loloron ba sira nia saúde no evita hada’et moras ba komunidade iha suku seluk.

Nia hatutan munisipio Ermera aplika serka sanitaria, signifika ema labele tama no sai husi munisipio, maibe laiha konfinamentu obrigatoriu tanba ne’e atividade sira iha munisipio laran kontinua lao hanesan baibain.

Nia informa kazu konfirmadu ne’ebe deteta iha munisipiu Ermera ne’e kategorizadu kazu esporariku tanba sidadaun sira ne’ebe sai husi Dili ba Ermera hahu loron 2 fulan Abril maka deteta positivu.

Iha parte seluk, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, Doutor Rui Maria de Araújo hateten evolusuan surtu Covid-19 iha rai laran hahu loron 7 fulan Marsu to’o loron 14 fulan Abril tinan 2021, kuaze munisipio 11 no Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse Ambeno (RAEOA) maka afetado ona, exeptu munisipio Manufahi maka seiduak deteta kazu.

Nia dehan evolusaun surtu iha munisipio sira ne’e, iha munisipio hat hanesan Dili, Baucau, Viqueque no Covalima bazea ba kriteriu Organizasaun Mundial Saúde (OMS) nian tama iha klasifikasaun transmisaun kazu cluster, no munisipio sira seluk inklui RAEOA tama klasifikasaun transmisaun kazu esporadiku.

Nia informa rezultadu analisa sekuensiasaun genomika, ne’ebe halao iha Doherty Institute, University of Melbourne, Australia hatudu 99,6% husi 70 amostra maka variante virus ne’ebe sirkula iha Indonesia, Australia, no Papua Nova Guine. No amostra ida husi 70 amostra maka rezultado hatudu variante B.1.1.7, ne’ebe sirkula iha rai Inglatera, maibe virus ne’e lakonsege transmite iha komunidade tanba kazu ne’e esportadu no deteta iha fatin kuarentina.

Nia hatutan sidadaun ne’ebe amostra deteta variante B.1.1.7 ne’e deteta positivu iha fulan Dezembru tinan 2020, no halo kedas izolamentu to’o rezultado swab teste follow-up dala rua tutuir malu negative foin ba hamutuk ho familia.

Tuir dadus komulativu evolusaun surtu covid-19 iha Timor-Leste, hahu 22 fulan Febreiru to’o loron 14 fulan Abril tinan 2021, munisipio Dili registu kazu 861, Baucau nain 36, Ermera 34, Covalima 45, Viqueque 11, Ainaro 8, Liquiça 7, Lautem 3, Manatutu 3, Bobonaro 3, Aileu 1, RAEOA 1.