Segunda, Maio 17, 2021

Presidente Autoridade Munisipiu Ermera, José Martinho dos Santos Soares hateten sira deside ona atu utiliza Stadium Café Gleno atu halo izolamentu ba kazu konfirmadu positivu Covid-19, ne’ebe ho grau lizeira tanba laiha fatin seluk ne’ebe prense rekejitus minimu.

Presidente Autoridade Munisipiu Ermera, José Martinho dos Santos Soares hateten sira deside ona atu utiliza Stadium Café Gleno atu halo izolamentu ba kazu konfirmadu positivu Covid-19, ne’ebe ho grau lizeira tanba laiha fatin seluk ne’ebe prense rekejitus minimu.

Nia salienta evolusaun kazu Covid-19 iha munisipiu Ermera sei iha klasifikasaun transmisaun esporádiku tanba kazu sira ne’ebe detetadu positivu nain 20 resin ne’e sai husi Dili ba Ermera iha loron 2 fulan Abril.

“Ami hodiseik deside kedas halo izolamentu ba sira iha stadium Gleno tanba fatin seluk la premite tuir rekejitus Organizasaun Mundial Saúde nian laiha kondisaun sufisiente atu utiliza hanesan izolamentu. Ekipa tekniku hare stadium bele tanba iha odamatan sai no tama atu labele kahur malu ho mediku no seguransa sira,” nia hateten via telephone.

Nia dehan servisu prevensaun no mitigasaun ne’ebe sira halao dadaun ne’e maka reforsa ekipa taskforce atu ezekuta regras preventive sira ho seriu liu tan hanesan obrigatoriu movimentu uza maskara, halo distansiamentu, no re-instala tanki bee iha fatin publiku sira atu fasilita komunidade sira fase liman.

Nia hateten atividade sira hanesan eskola, selebrasaun eukaristia no negosio kontinua lao hanesan baibain, maibe importante maka tenke asegura ema hotu kumpri protokolu prevensaun hanesan uza maskara, distansia fisiku, fase liman beibeik ho sabaun no bee.

Tuir dadus komulativu surtu Covid-19 iha loron 8 fulan Abril tinan 2021, total kazu konfirmadu iha munisipio Ermera hamutuk ona nain 22.

Entretantu, Diretur Servisu Saúde Munisipio Bobonaro, João Baptista Mau Cardoso hateten sira seidauk iha kazu detetadu, maibe servisu vijilansia sentinel iha fasilidade saúde nafatin lao, no teste swab ba sidadaun sira husi Dili kontinua tanba numeru kada loron aumenta makas kompara ho entrada illegal sira husi nasaun vizinho.

“Entrada illegal iha fronteira sei kontinua akontese, maibe numeru menus tanba husi loron segunda to’o sesta ohin, ema nain rua deit. Kompara ho sira ne’ebe husi Dili mai barak tebes halo ekipa vijilansia sira ulun moras oituan,” nia hateten.

Nia dehan autoridade lokal no seguransa sira halo kontrolu makas tebes ba iha sidadaun sira ne’ebe husi Dili mai munisipio sein karta autorizasaun husi Centru Integradu Gestão Crize atu bele submete ba teste PCR, no loron ida sira kuaze halo teste ba ema nain 20 resin husi Dili.

Nia informa ohin loron 9 fulan Abril, sira mos hahu ona halo vasina Covid-19 ba ekipa liña frente sira. Tuir dadus pesoal liña frente iha munisipiu Bobonaro hamutuk nain 1,492, maibe vasina ne’ebe sira simu 1,080 dose tanba ne’e balun sei hein faze segundu.

Iha parte seluk, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Srutu Covid-19 iha Timor-Leste, Doutor Rui Maria de Araújo hateten situasaun dadaun ne’e labele impoin nafatin atu ema labele sai husi Dili tanba dezastre naturais ne’ebe akontese halo ema laiha meius moris iha Dili.

“Ita mos labele impoin nafatin hateten ema labele sai husi Dili, se ema laiha meius atu moris iha Dili ita labele obriga ema atu hela nafatin tanba ne’e hau dehan enfelismente inundasaun ne’ebe akontese la ajuda ita nia esforsu prevene no mitiga surtu Covid-19, maibe ekipa konjunta iha munisipiu nafatin matan moris halo teste swab,” nia hateten.

Nia mos apela ba ema hotu ne’ebe iha munisipio sira, wainhira deteta positivu husu atu kolabora ho autoridade sira atu evita labele hada’et ba ema seluk iha familia no komunidade.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04