Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Polisia Komando Munisipio Dili aplika ona multa $75 dolar ba kondutor kareta kontentor ida tanba halo sirkulasaun kontra oras ne’ebe mak governo fo sai ona.

Komandante Tranzito Munisipio Dili, Inspektor Domingos Sarmento Gama hateten, kondutor kareta kontentor refere, tanba nia halo sirkulasaun iha oras ne’ebe mak governo bando atu labele movimento.

Komandante Tranzito Munisipio Dili, Inspektor Domingos Sarmento Gama hateten, kondutor kareta kontentor refere, tanba nia halo sirkulasaun iha oras ne’ebe mak governo bando atu labele movimento.

“Kondutor ne’e ita halo prensaun iha Bairupite no hodi mai iha komando Dili no aplika multa $75 dolar tanba halo movimento iha tuku 8 dadersan oras ne’ebe mak bando ba kareta kontentor nia sirkulasaun,” Komandante Tranzito Gama dehan.

Tanba ne’e nia dehan, kareta kontentor sira atu halo sirkulasaun tenke tuir orario ne’ebe mak fo sai husi despaixu governo nian se fora husi ne’e polisia tenke aplika multa.

“Despaixu numero 6/2020 ne’ebe ita hetan husi governo hodi kontrola liu-liu ba oras mak hanesan hahu husi tuku 07:00 to’o 09:00 labele halo movimento no tuku 12:00 to’o 14:00 labele halo movimento nune’e mos iha oras 17:00 to’o 09:00 fora husi oras ne’ebe mak ita la sita ne’e sira bele halo movimento,” nia hateten.

Nia dehan, iha oras ne’ebe mak mensiona katak proibido ba kareta kontentor sira atu halo sirkulasaun, sira mak kontra polisia sei halo intervensaun hodi aplika multa.

Tanba ne’e, nia dehan, husu ba emprezario sira ne’ebe mak iha kareta kontentor tenke respeita despaixu ne’ebe mak governo fo sai ona kuando viola polisia aplika multa tuir lei kodigo estrada nian kada infrator $75 dolar, tanba antes ne’e iha ona sosializasaun ba movimento kareta kontentor ne’e rasik.

Alende ne’e nia dehan, tuir avaliasaun seksaun tranzito nian asidente fatal ne’ebe mak akontese durante tinan hira ba kotuk ne’e maioria involve husi kareta kontentor.

Entretanto, kondutor kareta kontentor Elizeu da Costa rekonhese katak nia sala tanba kontra ona regulamento ne’ebe mak governo fo sai ona hodi limite movimento kareta kontentor.

“Hau selu ona multa iha banko hamutuk $75 dolar no kareta hau foti fali iha tuku 3 lokraik tuir oras ne’ebe mak autoriza movimento,” nia hateten.

Maibe nia dehan, liga ba oras ne’ebe mak governo fo sai hodi limita tiha oras movimento kareta kontentor ne’e, sai difikuldade bo’ot ida ba sira nia aktividade maibe atu halo tan oinsa sidadaun hotu tenke la’o tuir lei ne’ebe mak vigor ona iha Timor.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04