Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Kordenador Pilar VII Covid-19, iha Ministerio da Saúde, Doutor Nilton do Carmo da Silva informa ba publiku katak iha loron 3 Fevereiru tinan 2021, Timor-Leste detekta taan kazu konfirmadu positivu COVID-19 foun 2, signifika kazu komulativu hamutuk nain 77, nain 53 rekuperado, no nain 24 halo hela tratamentu iha sala izolamentu.

Kordenador Pilar VII Covid-19, iha Ministerio da Saúde, Doutor Nilton do Carmo da Silva informa ba publiku katak iha loron 3 Fevereiru tinan 2021, Timor-Leste detekta taan kazu konfirmadu positivu COVID-19 foun 2.

Nia salienta, pasiente pozitivu 2 refere viajen mai Timor-Leste iha loron 20 Janeiru hamutuk ho sidadaun nain 118 liu husi fronteira Batugade.

“Bainhira sira tama foun foun pasiente nain rua inklui grupo ida ne’ebe ita hasai amostra, no detekta nain 14 positivu iha momentu ne’eba, maibe pasiente nain rua ne’e negativu. Iha loron rua liu ba ekipa vijilansia repete testu hatudu pasiente nain rua ne’e konfirmadu positivu tanba ne’e ami halo ona mudansa ba sira mai iha sala izolamentu,” nia hateten liu husi konferensia imprensa iha salaun Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Nia hateten, sira halo ona enkontru ho igreja no liña ministerio sira iha Munisipio Bobonaro atu bele servisu hamutuk hodi evita transmisaun virus COVID-19 ne’e ba komunidade sira tanba dadus hatudu numeru tama ilegal iha area fronteira sa’e makas.

Nia hatutan, ministerio da saúde presiza entidade seluk nia tulun atu bele halo komunikasaun, advokasia no atendimentu pysikologia nian ba sidadaun sira ne’ebe iha fatin kuarantina no izolamentu.

Nia informa, governu mos hola ona desizauna tu re-ativa Sentru Integradu Jestaun Krize atu foku liu ba liña fronteira sira hanesan Bobonaro, Covalima no Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse-Ambeno (RAEOA) atu redus numeru sidadaun tama ilegal iha teritorio tanba ho ida ne’e mak bele evita transmisaun iha komunidade.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu Nasional, Deputado Domingos Carvalho husu governu atu aselera prosesu konstrusaun infraestruktura, liu-liu fatin kuarantina sira iha area fronteira hodi bele akumula sidadaun sira ne’ebe hakat liu ba mai fronteira.

“Buka atu aselera lalais para tau ema sira ne’ebe tama mai atu labele tama liu mai rai laran, no tau seguransa maximu iha fronteira atu halo sirkulasaun maximu iha ne’eba atu evita movimentu ba mai hodi moras ne’e mai,” nia hateten.

Nia dehan governu presiza tau atensaun mos ba kondisaun pesoal seguransa sira iha area fronteira, no apoia sira ekipamentu sira atu bele fasilita halao patrolia no vijilansia iha area fornteira nian.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04