Presidente Konselho Administrasaun Bee Timor-Leste, Empreza Publika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Reis hateten protesaun ba rekursu bee tantu rai leten no rai okos sai prioridade principal ba sira atu garantia tanba ho rekursu bee ne’ebe sufisiente sira bele atinji indikador tolu ne’ebe governu fo hanesan fornese bee ba sidadaun sira durante 24 oras, asegura sidadaun ne’ebe seidauk iha asesu ba sistema bee iha asesu, no hasa’e reseitas husi bee nian.

Presidente Konselho Administrasaun Bee Timor-Leste, Empreza Publika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Reis hateten protesaun ba rekursu bee tantu rai leten no rai okos sai prioridade principal ba sira atu garantia.

Nia dehan sistema kanalizasaun bee bele diak no iha rekursu humanu ne’ebe kualifikadu atu halo servisu hotu, maibe rekursu bee laiha mak bee sei nafatin sai problema.

“Sidadaun hotu-hotu tenke asume responsabilidade hodi proteje bee matan sira atu bee iha nafatin. Tanba esperensia iha pasadu ita instala tiha kanu hotu to’o bailoron bee maran, no bainhira bee maran ona kanu sira ne’e estraga ona. Entaun saida mak ita presiza halo mak proteje ita nia bee matan atu apoia instituisaun ida ne’e dezenvolve,” nia hateten iha Hotel Novu Turismu Lecidere, Dili.

Nia dehan tempu bailoron bee matan no mota balun maran tanba tempu udan iha foho leten bee sira halai para hotu iha tasi, lahalo konservasaun ne’ebe diak.

Nia hatutan, tinan kotuk 2020, governu halo ona estudu viabilidade ida ba rekursu bee rai leten iha Railaco, Gleno Munisipio Ermera atu harii barajen bee moos nian hodi distribui bee mai iha kapital Dili.

Iha parte seluk, Membru Parlamentu Nasional, Deputado Alexandrino Cardoso hateten bee moos sei sai nafatin problema ne’ebe lorloron levanta iha plenaria tanba komunidade barak tantu iha area rural no urbanu seidauk asesu ba bee.

Nia dehan, problema bee moos laos uma kain deit mak enfrenta, maibe fasilidade publiku sira hanesan eskola, fasilidade saúde mos laiha asesu ba bee.

“Ensino Baziku Filial Salele ho estudante hamutuk 500 resin tinan tolu ona laiha asesu ba bee. No komunidade sira iha suku Maudemo Postu Tilomar mos tinan tolu ona la hetan bee,” nia hateten.

Nia dehan komunidade sira ne’e iha motabomba ida, maibe avaria ona kuaze tinan tolu resin governu seidauk hadia.

Nia informa, iha projetu Planu Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) nian ida iha suku Kasabauk kona ba perfurasaun bee no tempu udan bee iha, maibe tempu bailoron bee maran tanba perfurasaun ne’e nia klean 19 metru deit.