Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Loron Internasional ba Parteira 2016

Statementu husi Dr. Babatunde Osotimehin, Direitor Ezekutivu, UNFPA, Fundus Nasoens Unidas ba Populasaun

5 Maiu 216

Iha Loron Internasional ba Parteira, UNFPA, Fundus Nasoens Unidas ba Populasaun, fo saudasoens ba kontribuisaun parteira sira nian hodi salvavida moris feto, labarik feto no bebé sira, dala ruma iha situasaun ne’ebé difisi tebes, asesu ba komunidade ne’ebé maka defisil, iha situasaun emerjensia, no iha nasaun sira ne’ebé maka fragil no konflitus.

Parteira sira ne’ebé treinadu no suportivu servisu iha komunidade maka hetan pozisaun ne’ebé unico tebes hodi fornese kuidadus servisu ne’ebé ho kompaisaun, respeitu no sensitive ba kultura feto nia presiza durante isin rua no partus. Parteira sira importante mos ba bebe foin moris durante fulan kritiku primeiru, no iha kontribuisaun signifikante ba saúde seksual no reproduktiva emjeral. 

Ne’e duni parteira sira importante tebes atu atinji Objetivu Dezenvolvimentu Sustentabel. Iha tinan 25 liuba, mundu hamenus kuaze metade mortalidade maternal, maibe kada tinan hamutuk feto 300,000 sei mate durante isin-rua no partus, no bebe besik milhaun tolu labele moris iha semana haat primeiru husi sira nia moris. Maioria idade mortalidade hirak ne’ebé bele prevene akontese iha nasaun hirak ne’ebé sei dezenvolve hela no afeitadu tamba krizi. Karik haruka numeru parteira ne’ebé maka boot, parteira ne’ebé treinadu bele prevene maizumenus um tersu husi kazu mate hirak ne’e. 

UNFPA ajuda hela fo treinamentu no suporta parteira rihun ba rihun iha nasaun liu 100. Peskiza foin dadaun iha estimasaun katak iha nasaun 57, UNFPA fo treinamentu ona ba parteira 66,000 iha tinan hitu liuba. Pesoal saúde importante sira ne’e bele ajuda feto liu milhaun 11 atu partus ho seguru kada tinan, maibe sei iha tan buat barak maka sei presiza halo. 

Iha okaziaun Loron Internasional ba Parteira sira, ami iha UNFPA renova fila fali ami nia komitmentu atu servisu hamutuk ho parseiru global sira no nasaun sira atu haforsa abilidade no kapasidade parteira sira nian. Ami apela ba nasaun sira atu apresia no foin sentivu ba parteira sira ne’ebé servisu iha area  ne’ebé maka iha obstaklus no defisil atu kobre iha ne’ebé sira nia servisu presiza tebes. Ami mos husu nasaun sira atu investe ba kualidade edukasaun, kondisaun servisu ne’ebé maka diak, salariu ne’ebé favorese, politika servisu fatin ne’ebé adekuadu no posibilidade ba dezenvolvimentu profesional. 

Parteira sira maka ita nia heroi no forsa ba saúde seksual no reproduktiva. Mai ita hotu suporta sira no feto sira no bebe sira iha sira nia fuan.